Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen :

Rimboe Sauzen
Einsteinpark 12
2171 TX Sassenheim
Tel: 0252-746006
www.rimboe-sauzen.nl
info@rimboesauzen.nl
BTW-nummer: NL0859180190B01
KvK-nummer: 72629231

Artikel 1 Definities

Menken: één of meerdere van de hierboven genoemde besloten vennootschappen.
Koper: de partij waarmee Rimboe een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Rimboe  producten heeft aangeboden of geleverd.
Producten: de zaken die door Rimboe  worden aangeboden of geleverd.
Order: iedere door Koper aan Rimboe  gegeven opdracht tot het aanbieden of leveren van producten.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Rimboe  en Koper tot stand komt, alsmede iedere wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Menken en Koper waarop Rimboe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele voorwaarden van Koper worden door Rimboe  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen zullen worden omgezet in geldige bepalingen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen/offertes

3.1 De door Rimboe gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging van een geplaatste order door Rimboe of door een schriftelijke bevestiging van een door Rimboe uitgebrachte offerte door Koper.
3.3 Rimboe  is gerechtigd om orders te weigeren dan wel om voorwaarden aan de levering van producten te stellen.
3.4 Rimboe  is niet gehouden een aanbod en/of overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door Rimboe  opgegeven prijzen zijn – tenzij anders weergegeven – exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Wanneer Rimboe met Koper een bepaalde prijs  Overeenkomt, is Rimboe  niettemin gerechtigd deze prijs te verhogen wanneer kostprijsverhogende factoren, waaronder arbeids- en productiekosten, daartoe aanleiding geven.
4.3 Indien Rimboe binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst van de onder punt 4.2 genoemde bevoegdheid gebruik wenst te maken, is Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Rimboe  is steeds gerechtigd door de overheid bij haar in rekening gebrachte afvalstoffenheffing c.q. -vergoedingen (ter zake aan Koper geleverde c.q. te leveren producten) door te berekenen aan Koper.

Artikel 5 Kwaliteitseisen

5.1 Rimboe levert producten die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en aan alle wettelijke normen. De producten worden geproduceerd volgens HACCP regels en op basis van de normen van IFS, waarvoor ook gecertificeerd is.

Artikel 6 BTW registratienummer

6.1 Koper is verplicht aan Rimboe zijn/haar correcte BTW registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan.
6.2 Indien Koper deze verplichting niet nakomt, zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen voor zover Rimboe  die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.
6.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rimboe het recht om haar leveringen aan Koper op te schorten zolang Koper niet aan zijn/haar verplichtingen als genoemd in artikel 5.1 en 5.2 heeft voldaan.

Artikel 7 Zekerheidsstelling

7.1 Koper is verplicht om op eerste verzoek van Rimboe voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar bestaande verplichting jegens Menken.
7.2 Koper is voorts verplicht om op eerste verzoek en ten behoeve van Rimboe  een pandrecht als bedoeld in artikel 3:239 BW te vestigen op de vorderingen die Koper heeft op derden vanwege door Koper aan derden verkochte producten.

Artikel 8 Levering/levertijd

8.1 De levering van producten geschiedt franco huis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn. Koper dient op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg te dragen. Voorts dient Koper al het mogelijke te doen om te bereiken dat direct een aanvang kan worden gemaakt met het lossen van de af te leveren producten. Rimboe is steeds gerechtigd nadere specifieke logistieke voorwaarden te stellen.
8.3 Mocht Koper de producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal Koper direct in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Menken is alsdan bevoegd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of de producten aan een derde te verkopen. Koper zal in dat geval niet alleen de koopsom maar ook alle aanvullende kosten aan Rimboe  dienen te voldoen.
8.4 Menken is gerechtigd door Koper gedane bestellingen in gedeelten af te leveren. Rimboe  is bevoegd elk gedeelte van zo’n bestelling afzonderlijk te factureren.
8.5 De door Rimboe  opgegeven levertijden worden geacht steeds bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nooit hebben te gelden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Koper Menken schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een redelijke termijn waarbinnen alsnog afgeleverd zal moeten worden.

Artikel 9 Reclameren

9.1 Koper dient de afgeleverde producten bij aflevering – of zo Spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken op aantal en kwaliteit.
9.2 Koper is gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op de bij ontvangst te tekenen bescheiden. Gebreken dienen in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van een gebrek schriftelijk bij Menken te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de reclame(s).
9.3 Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Rimboe  geleverde zaken ten behoeve van de Koper worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan Koper nooit en te nimmer aan Menken tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gecontroleerd, omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
9.4 Bij gebreke van tijdige reclame wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
9.5 Het indienen van een reclame ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Menken.
9.6 Indien Koper tijdig en op terechte gronden reclameert, zal Rimboe  (naar haar keuze) zorgdragen voor vervanging van de gebrekkige producten dan wel Koper het voor deze gebrekkige producten reeds betaalde bedrag terugbetalen of Koper voor het voor deze gebrekkige producten in rekening gebrachte bedrag crediteren.
9.7 Producten mogen door Koper enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rimboe  aan Menken worden geretourneerd.
9.8 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door Koper of derden.

Artikel 10 Betaling

10.1 Op een factuur van Rimboe  vermelde bedragen dienen binnen de op deze factuur vermelde termijn te zijn bijgeschreven op een door Menken aangegeven rekening. Indien op de factuur geen betalingstermijn staat vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
10.2 Alle aan Koper gefactureerde bedragen moeten door Koper zonder korting, opschorting of verrekening worden voldaan.
10.3 Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal Koper van rechtswege in verzuim zijn. Koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een boeterente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand vanaf het intreden van het verzuim tot de dag der algehele voldoening.
10.4 Alle werkelijk gemaakte c.q. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van Menken zijn in dat geval voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 700,–, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging vatbaar is.
10.5 Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt Koper anders.
10.6 Verrekening van facturen is zonder schriftelijke bevestiging van Menken niet toegestaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Rimboe  geleverde producten blijven eigendom van Rimboe totdat Koper aan al zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Rimboe heeft voldaan, uit welke hoofde en op welk tijdstip dan ook aangegaan, ongeacht of de verplichtingen reeds bestonden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst dan wel zijn ontstaan na het aangaan van de Overeenkomst.
11.2 Koper heeft evenwel het recht de producten in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te verkopen of te verwerken, tenzij Rimboe op enig moment schriftelijk te kennen geeft dat Koper de producten terstond aan Menken ter beschikking moet stellen.
11.3 Koper is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Rimboe  wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

Artikel 12 Recall

12.1 Indien Koper bekend wordt met een gebrek aan een door Rimboe  geleverd product, dient Koper Menken daaromtrent onmiddellijk alle van belang zijnde informatie te verstrekken.
12.2 Koper moet meewerken aan alle door Rimboe  ter zake noodzakelijk geachte maatregelen, waaronder een door Rimboe geïnstigeerde recall van producten, ook in het geval Koper de producten aan derden heeft verstrekt.
12.3 Indien Koper, na daartoe toestemming van Rimboe  te hebben verkregen, overgaat tot het storten van door Rimboe geleverde producten, zal Koper binnen 24 uur na storting, stortbewijzen aan Rimboe  doen toekomen.
12.4 Koper zal alle informatie met betrekking tot een gebrek aan een door Rimboe  geleverd product alsmede alle informatie met betrekking tot terzake te treffen c.q. getroffen maatregelen geheim houden en niet in enige vorm meedelen of doorgeven aan derden, tenzij Rimboe informatie schriftelijk niet als vertrouwelijk heeft aangemerkt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Rimboe is steeds, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen omtrent productaansprakelijkheid en behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen/ondergeschikten van Rimboe, beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door Menken afgesloten verzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Rimboe beperkt tot de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde producten, tot een maximum bedrag van € 25.000,- .
13.2 Rimboe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Koper en/of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten.
13.3 Rimboe  is nimmer aansprakelijk voor direct of indirecte schade van Koper en/of derden verbandhoudend met of voortvloeiend uit het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling. Koper vrijwaart Rimboe en haar ondergeschikten voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk verband houden met de door Rimboe geleverde producten of anderszins verband houden met de tussen Koper en Rimboe gesloten overeenkomst(en).

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien Rimboe door overmacht niet in staat is om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, zal Menken gerechtigd zijn om de levering van de producten uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
14.2 Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door Rimboe vanwege overmacht niet mogelijk is, langer duurt dan één maand, zullen beide partijen bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
14.3 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming die Rimboe niet kan worden toegerekend, een en ander als bedoeld in artikel 6:75 BW. Onder overmacht zullen partijen in ieder geval verstaan: staking, bedrijfsbezetting, brand, weersomstandigheden, misoogst, ziekte, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie van leveranciers en contractspartners van Rimboe alsmede gebreken aan of beschadiging van machines.

Artikel 15 Wederverkoop

15.1 Koper is gerechtigd de door Rimboe geleverde producten door te verkopen en door te leveren aan een derde partij, indien:
a: de producten in de originele voor de eindgebruiker bestemde verpakking worden doorgeleverd;
b: Koper met diens afnemer, voor zover deze handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de in dit artikel genoemde verplichtingen ook die afnemer binden en voorts dat bij een mogelijke doorverkoop/levering deze verplichtingen weer moeten worden vermeld c.q. overeengekomen.

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Indien koper één of meer van haar verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (een voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, over gaat tot liquidatie van haar bedrijf alsmede wanneer ten laste van haar beslag wordt gelegd, heeft Rimboe het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten en schade.
16.2 In geval van een gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Rimboe, kan Koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Rimboe verrichte prestaties en is Koper gehouden tot betaling van reeds tot dan toe door Menken verrichte prestaties.
16.3 Koper dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Rimboe hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Rimboe

Artikel 17 Verrekeningsbeding

Rimboe is steeds bevoegd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarden van Koper te vorderen heeft, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van Koper op Rimboe.
Koper geleverde c.q. te leveren producten) door te berekenen aan Koper.

Artikel 18 Emballage

18.1 Rimboe maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot emballage worden – onder meer- gerekend pallets en kratten. Indien Rimboe ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs.
18.2 De emballage die de Koper in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere handelingen zijdens Rimboe – geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse goederen
18.3 Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Menken dient de Koper ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat.
18.4 Niet door Rimboe geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover Menken de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert.

Artikel 19 Toepasselijk recht en vormkeuze

19.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing.
19.3 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Rimboe BV en een koper, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van Rimboe BV , tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.